Już jest! Najlepszy weekend roku!    💛     -15% ZNIŻKI na nieprzecenione - Dziś z kodem: STYLOWE

REKLAMACJE

Jak złożyć reklamację

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego możesz złożyć:

 • pisemnie na adres: SOFT COTTON s.r.o., Frydecka 770/291, 71900 Ostrava, Czechy;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: softcotton@softcotton.pl

Reklamację z tytułu wady możesz złożyć poprzez zgłoszenie reklamacyjne - Formularz reklamacyjny tutaj. Do zgłoszenia reklamacyjnego dołącz dokument dostawy lub numer zamówienia.

Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: SOFT COTTON s.r.o., Frydecka 770/291, 71900 Ostrava, Czechy;

Reklamowany towar dobrze zapakuj, tak aby nie uległ dalszemu uszkodzeniu w transporcie. Zachowaj potwierdzenie nadania przesyłki, abyśmy mogli zwrócić Ci koszty wysyłki reklamowanego towaru - tylko w sytuacji reklamacja zostaje uznana za uzasadnioną.

 

Co napisać w reklamacji

Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
 2. żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
 3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.

Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

Kiedy otrzymasz odpowiedź na reklamację i jak długo trwa rozpatrywanie reklamacji?

 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 • Wszelkie reklamacje rozpatrujemy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 30 dni. O jej przebiegu będziemy Cię informować.

  

Jaki jest termin na złożenie reklamacji?

Jako sprzedawca odpowiadamy za wady (nawet ukryte) w okresie 24 miesięcy od momentu odebrania towaru przez Kupującego. Musi to być jednak wada, którą produkt posiadał już w momencie odbioru.

W jakich sytuacjach nie ponosicie odpowiedzialności za wady?

Za wadę nie odpowiadamy, jeśli:

 • towar został sprzedany po niższej cenie z powodu wady, dla której ustalono niższą cenę,
 • doszło do zużycia towaru spowodowanego jego normalną eksploatacją,
 • chodzi o używany towar a wada odpowiada stopniowi użytkowania lub zużycia, jaką posiadał towar w momencie jego odbioru przez Kupującego,
 • wynika to z właściwości danego towaru.

Do czego mam prawo, jeśli wykryję poważną wadę produktu?

W przypadku wady powstałej w wyniku wadliwego wykonania umowy, masz prawo do:

 • usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego towaru wolnego od wad lub dostarczenie brakującego towaru, chyba że jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, a jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, Kupujący może żądać wymiany tylko części,
 • usunięcia wady poprzez naprawę towaru,
 • złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny,
 • odstąpienia od umowy.

Do czego mam prawo, jeśli produkt ma tylko drobne wady?

Jeśli wada została spowodowana nieznacznym naruszeniem umowy, masz prawo zażądać usunięcia wady lub rozsądnego obniżenia ceny towaru. Nawet w przypadku wady możliwej do usunięcia masz prawo żądać dostarczenia nowej rzeczy lub możesz skorzystać z przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy, nawet jeśli wada ujawnia się wielokrotnie po naprawie lub w przypadku wystąpienia dużej liczby wad.

Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji

Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

 • ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów;
 • umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji;

Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa - w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.):

 

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.

 

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.

 

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.

Więcej informacji na temat Twoich praw i procedury składania reklamacji znajdziesz na stronie Regulamin sklepu

Recycled Claim Standard